ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายทองคูณ บุญศร

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

คลังสื่อ

ประกาศสอบราคาจ้าง / จัดซื้อจัดจ้าง